Eigendomsoverdracht tot zekerheid 2/2

Wie de eigenaar is van in beslag genomen spullen, is soms lastig te bepalen. Het levert soms netelige kwesties op. Onderstaand voorbeeld uit de deurwaarderspraktijk spreekt boekdelen.

Misleiden van de deurwaarder

in een deurwaardersrenvooi van 26 oktober 2021 (RBROT:2021:10434) berechte casus probeert de beslagene de deurwaarder te misleiden. Hierin is er beslag gelegd op zaken die naar verluidt in eigendom toebehoren aan een ander en/of aan die ander zijn verpand. Als de koper beweert eigenaar te zijn van spullen die in de macht van de verkoper zijn gebleven, zonder te beschikken over een daartoe strekkende tweezijdige verklaring, is er geen sprake van een geldige eigendomsoverdracht.

Niet rechtsgeldig

Hiervan is zeker geen sprake als bovendien niet is gebleken van nadere afspraken met betrekking tot het gebruik van de zaken (inventaris), de (eventueel) daarvoor te betalen vergoeding en/of de afschrijving van de lening waarvoor kennelijk een pandrecht is gevestigd. Als tenslotte blijkt dat het bewijs van een geldlening, van een akte en van registratie van die akte ontbreekt, kan de vermeende verpanding niet tegen de beslaglegger worden tegengeworpen. De rechter concludeert dat het erop lijkt dat partijen beoogd hebben de inventaris tot zekerheid over te dragen. Een dergelijke rechtshandeling is op grond van art. 3:84 lid 3 BW geen geldige titel voor overdracht, waardoor de overdracht niet tot stand is gekomen.

 Wilt u nog een voorbeeld lezen, klik hier:

Naar de casus