Persoonlijke aansprakelijkheid bewindvoerder

Is een bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk? 

Op grond van art. 1:444 BW is een bewindvoerder persoonlijk aansprakelijk jegens de rechthebbende indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij die tekortkoming hem niet kan worden toegerekend. Op grond van art. 1:362 BW, dat volgens art. 1:445 lid 5 BW van overeenkomstige toepassing is bij bewind, kan de kantonrechter de schade vaststellen, die de rechthebbende door slecht bewind van de bewindvoerder heeft geleden en de bewindvoerder tot vergoeding daarvan veroordelen.

Kortom, de kantonrechter kan bij één vonnis de aansprakelijkheid vaststellen en tegelijk de bewindvoerder veroordelen tot een schadevergoeding.

Wat valt onder de aansprakelijkheid?

In zijn algemeenheid is de bewindvoerder aansprakelijk voor het verwijtbaar niet ongedaan maken of beperken van negatieve invloeden op de gelden en goederen van de onderwindgestelde. De hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort het regelen en ordenen van de financiële huishouding van de rechthebbende. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, (belasting)toeslagen, inkomensregelingen of kwijtscheldingen. Verder kan hij aansprakelijk worden gesteld voor het niet vernietigen van een onverantwoorde koop of geldlening.

Voorts is hij aansprakelijk voor het niet-nakomen van lopende betalingsregelingen, mits de financiële ruimte toereikend is. Verder is hij aansprakelijk voor het niet juist laten toepassen van de beslagvrije voet. Van de bewindvoerder wordt in al deze aangelegenheden een actieve houding verwacht. Doet hij dat niet, schiet hij toerekenbaar tekort in de financiële zorg die van hem als goed bewindvoerder mag worden verwacht. Het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’ en de ‘Aanbevelingen meerderjarigenbewind’ vastgesteld door het LOVCK geven een nadere invulling van de taak en de verantwoordelijkheid van een professioneel bewindvoerder.

Wilt u meer weten over het wettelijk kader van het beschermingsbewind? Volg dan de cursus De theorie en praktijk over het beschermingsbewind.

Bekijken