Hafkamp Groenewegen heeft met ingang van 1 januari 2021 de behandeling van lopende dossiers van Almere Gerechtsdeurwaarders overgenomen. 

Cursusaanbod

Onder het label van Hafkamp Opleidingen B.V. werden in 2001 de eerste cursussen aangeboden aan collega gerechtsdeurwaarders, advocaten en medewerkers van incassobureau's.

Om practische redenen is de opleidingstak enkele jaren geleden volledig geīntegreerd in ons gerechtsdeurwaarderskantoor.  

Momenteel worden diverse nieuwe cursussen ontwikkeld. Deze zullen op korte termijn worden opgenomen in het cursusaanbod op deze pagina. Hieronder treft u een overzicht aan van de cursussen die wij thans aanbieden.

Via de button onder de korte cursusbeschrijving kunt u aanvullende informatie krijgen. 

Nieuw beslagrecht

Op 3 juni 2020 is het wetsvoorstel over de herziening van het beslag- en executierecht aangenomen. Het beoogt om bestaande complexe juridische procedures te vereenvoudigen en effectiever te laten verlopen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 1. het bestaansminimum van de schuldenaar dient gerespecteerd te worden bij beslag en executie, 2. de beslaglegging en de wijze van executie moet zo efficiënt mogelijk gebeuren en 3. het leggen van een verhaalsbeslag mag niet louter worden toegepast als pressiemiddel.
 
Ik wil meer informatie
 

Erfrecht in de deurwaarderspraktijk

De cursus 'Erfrecht in de deurwaarderspraktijk' is -zoals de naam al doet vermoeden- gericht op de deurwaarderspraktijk. In de cursus wordt antwoord gegeven op de vraag wat te doen indien een schuldenaar overlijdt.

Ik wil meer informatie

Conservatoir beslag

Het conservatoir beslag is een onderwerp waarin de professionele samenwerking tussen een advocaat en de uitvoerende gerechtsdeurwaarder bij uitstek tot zijn recht komt.

Ik wil meer informatie

Beslagvrije voet

De schuldenaar en zijn schuldhulpverlener en/of beschermingsbewindvoerder worden vaak geconfronteerd met beslag- en executieperikelen. het beheren van het vermogen van de onderbewindgestelde behelst immers ook bescherming tegen onrechtmatige aantastingen van het vermogen. Een belangrijk aspect daarbij is het bewaken van de beslagvrije voet. 

 Ik wil meer informatie

Huurrecht woonruimte

De cursus "Huurrecht woonruimte" omvat naast algemene verbintenisrechtelijke aspecten een bespreking van de algemene bepalingen van het huurrecht, de verplichtingen van de verhuurder en de huurder, alsook de mogelijkheden (waaronder de opzeggingsgronden) om de huur van woonruimte te beëindigen. De nadruk zal worden gelegd op de huur van woonruimte. 

Ik wil meer informatie

De overleden huurder

Zo nu en dan wordt de verhuurder (plotseling) geconfronteerd met het overlijden van de (alleenstaande) huurder. Wat nu? Is de huurovereenkomst daadoor van rechtswege ontbonden? Is de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd? Mag er tot ontruiming en/of vernietiging van de achtergebleven inboedel worden overgegaan? 

Meer informatie

Bewindvoering en gemeentelijke schuldhulpverlening

In de cursus wordt aandacht besteed aan de (wettelijke) positie van de beschermingsbewindvoerder. Vele schuldeisers krijgen te maken met een beschermingsbewindvoerder, maar wat is de juridische status van de onderbeiwndgestelde en diens bewindvoerder? Wie is aansprakelijk voor de verschuldigde betaling?

Meer informatie