Het dagvaarden op een gekozen woonplaats

Is het verplicht om te dagvaarden op het adres van de gekozen woonplaats van gedaagde?

De uitspraak

Nee! Dit blijkt een uitspraak van de voorzieningenrechter ’s-Hertogenbosch van 25 oktober 2021 (RBOBR:2021:5775). Toch loopt het vooralsnog slecht af voor de eisende partij, zijnde een verhuurder, als zijn advocaat bij het dagvaarden bewust de woonplaatskeuze van gedaagde bij een advocaat omzeilt, en dit leidt tot een verstekvonnis waarbij de gevorderde ontruiming is toegewezen vanwege vermeende overlast.

Toelichting

De rechter schorst de voorgenomen ontruiming in afwachting van de uitkomst in de verzetprocedure. Ook als de verhuurder in weerwil van die woonplaatskeuze formeel gezien kon volstaan met betekening aan het woonadres van gedaagde, omdat die wijze van betekening in overeenstemming is met de eisen die de wet daaraan stelt, geldt dat de verhuurder in dit geval onder de gegeven omstandigheden ten minste aan de advocaat van gedaagde mededeling had moeten doen van het feit dat in afwijking van de uitdrukkelijke woonplaatskeuze van gedaagde de dagvaarding is betekend aan het woonadres van gedaagde, aldus de voorzieningenrechter.

Het “stiekem” dagvaarden leidt vooralsnog niet tot de door de verhuurder gewenste ontruiming.