De bewindvoerder als formele procespartij

Is een onderbewindgestelde bevoegd om zelfstandig een gerechtelijke procedure te beginnen als er een vermogensrechtelijke belang in het geding is? De Arnhemse kantonrechter verwijst naar het alom bekende Bewindvoerders-arrest uit 2014. 

De bewindvoerder als formele procespartij

Een onder bewind gestelde eiser wordt niet-ontvankelijk verklaard in zijn vordering als zijn vordering gebaseerd is op het uit de huurovereenkomst voorvloeiend recht op stroom en water. Deze vordering heeft betrekking op een onder bewind gesteld goed. Deze vordering raakt de vermogensrechtelijke belangen van de eiser. Het is de taak van de bewindvoerder q.q. om op te komen voor deze belangen en als formele procespartij op te treden, aldus de Arnhemse kantonrechter op  8 december 2022 (RBGEL:2022:7435) die verwijst naar het baanbrekend arrest van de Hoge Raad van 7 maart 2014 (HR:2014:525). De uit de huurovereenkomst voortvloeiende rechten van de rechthebbende zijn aan te merken als goederen in de zin van artikel 1:431 lid 1 BW.