Beslag op een oude auto

De tuchtrechter buigt zich over de vraag of het beslag leggen op een personenauto van geringe waarde, klachtwaardig is.

Het leggen van een onrendabel beslag op een auto is klachtwaardig

Op grond van art. 441 lid 3 Rv is het niet toegestaan een roerende zaak (bijvoorbeeld een personenauto) in beslag te nemen indien de (verwachte) opbrengst minder bedraagt dan de kosten die met het beslag en de daaruit voortvloeiende executie zijn gemoeid, tenzij de schuldeiser aannemelijk kan maken dat de schuldenaar door het beslag en de executie niet onevenredig in zijn belangen wordt getroffen. Als blijkt dat de inbeslaggenomen auto een Ford Ka uit 1999 betreft, had het, gelet op het model auto en de ouderdom daarvan, voor de gerechtsdeurwaarder op voorhand duidelijk moeten zijn dat de gemaakte kosten van het beslag en executie waarschijnlijk hoger zouden zijn dan de opbrengst uit de executieverkoop. Als de gerechtsdeurwaarder niet kan uitleggen waarom hij denkt dat er wel een netto-executieopbrengst te verwachten was, had het beslag niet gelegd mogen worden. Hoewel het beslag op de auto uiteindelijk is opgeheven, zijn de kosten van het beslag in rekening gebracht bij de schuldenaar. Dit levert een terechte klacht op (Kamer voor Gerechtsdeurwaarders 1 mei 2023, TGDKG:2023:35).

Deze casus maakt deel uit van de cursus Tuchtrechtspraak Gerechtsdeurwaarders.

Bekijken