Informatieplicht richting opdrachtgever

Is het door een gerechtsdeurwaarder gebruik maken van een doorlopende machtiging in zijn algemene voorwaarden voor het voeren van gerechtelijke procedures klachtwaardig? De hoogste tuchtrechter heeft zich er onlangs over gebogen.

Informatieplicht gerechtsdeurwaarder richting opdrachtgever

De deurwaarder dient zorg te dragen voor een eenduidige, volledige en juiste informatieverstrekking (over onder meer de kosten) aan de justitiabelen (schuldenaren en opdrachtgevers). Dit volgt uit de KBvG-Verordening Normen voor kwaliteit, opgevolgd door de per 1 februari 2023 geldende Gerechtsdeurwaardersverordening, waarin art. 4.6 bepaalt dat de communicatie met de opdrachtgever transparant dient te zijn.

Deze regel wordt niet opgevolgd als de deurwaarder zichzelf in de eigen algemene voorwaarden ~ waarvan het gevaar bestaat dat die niet gelezen worden ~ een doorlopende machtiging verleent voor het voeren van gerechtelijke procedures waaraan kosten verbonden zijn. Dat die kosten worden vermeld in die algemene voorwaarden of op de website, betekent niet dat de deurwaarder vanaf het moment dat de opdracht is gegeven, zonder tussentijds overleg of instructies, kostenverhogende (executie)maatregelen kan blijven nemen. Dit is vooral het geval als de opdrachtgever geen regulier incassobureau is, maar een kantoor dat zich met name bezighoudt met budgetbeheer en schuldhulpverlening.

Het gerechtshof Amsterdam (6 juni 2023, GHAMS:2023:1322) oordeelt dat er in strijd met de fundamentele zorgvuldigheidsverplichtingen van de gerechtsdeurwaarder is gehandeld, ook omdat de deurwaarder onvoldoende duidelijkheid aan de opdrachtgever verschaft over de aard en omvang van zijn werkzaamheden en de daarmee gemoeide kosten, door na het aanvaarden van de opdracht geen tussentijds overleg meer te voeren, maar daarentegen door te blijven gaan met het maken van kosten, zonder dat daar op enig moment resultaten tegenover stonden.

Onder andere deze casus komt aan bod in de cursus Tuchtrechtspraak gerechtsdeurwaarder.

Bekijken