Erfgrenscorrecties

Wie betaalt de rekening voor het vastleggen van de erfgrens door het Kadaster? De kantonrechter Middelburg legt uit hoe het zit.

Erfgrenscorrecties

Dient de buurman mee te betalen aan de kosten van een door u aan het Kadaster gegeven opdracht tot het uitvoeren van een erfgrenscorrectie? Artikel 5:46 BW duidt hierop. Dit artikel bepaalt dat de eigenaar van een erf altijd van de eigenaar van het aangrenzende erf kan vorderen dat op de grens van hun erven behoorlijk waarneembare afpalingstekens worden geplaatst of dat de tekens die er al staan, worden vernieuwd. De eigenaars betalen dan ieder de helft van de kosten hiervan.

Echter, als uw vordering slechts toeziet op de kosten die u heeft gemaakt voor het bepalen van de erfgrens en dus de plaats waar de afpalingstekens moeten komen en niet op de kosten van het daadwerkelijk plaatsen van die tekens op een al tussen partijen vaststaande erfgrens, ligt het anders. Uw buurman kan dan niet eenzijdig verplicht worden tot betaling. Als partijen het niet eens zijn over waar precies de erfgrens loopt, kunnen zij gezamenlijk het Kadaster vragen om deze vast te stellen. Er moet dan sprake zijn van een afspraak dat op gezamenlijke kosten een erfgrensreconstructie zal plaatsvinden om de erfgrens vast te stellen. Een eenzijdige mededeling van u dat dat gaat gebeuren kan niet als afspraak worden gekwalificeerd. De kosten komen dan geheel voor uw rekening. De kantonrechter Middelburg (RBZWB:2023:5626) kwam op 9 augustus 2023 tot deze beslissing.