Richtlijn consumentenrechten is niet van toepassing op collegegeld en lesgeld

Is de Richtlijn consumentenrichtlijn van toepassing op collegegeld en lesgeld? Is een universiteit verplicht om een student vooraf te informeren over zijn rechten en plichten in de zin van afdeling 6.5.2B BW? De kantonrechter heeft die vraag onlangs beantwoord.

Richtlijn consumentenrechten is niet van toepassing op collegegeld en lesgeld

De grondslag van de vordering tot betaling van het collegegeld is de opleidingsovereenkomst. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is van toepassing op deze overeenkomst. Deze wet regelt de manier van inschrijving voor een opleiding en de toelating tot het onderwijs. Ook is de hoogte van het collegegeld wettelijk vastgesteld. Verder heeft deze wet niet de doelstelling om de economische belangen van de consument te beschermen.

De wet heeft enkel tot doel de bescherming van de openbare belangen. Dit betekent dat de Richtlijn consumentenrechten en afdeling 6.5.2B BW niet van toepassing is op de onderhavige vordering. De rechter is niet (ambtshalve) gehouden te toetsen of de universiteit heeft voldaan aan de in die afdeling genoemde informatieplichten (zie kantonrechter Zwolle 21 maart 2023, RBOVE:2023:1115). Dezelfde redenering kan gevolgd worden met betrekking tot de betalingsverplichting voor lesgeld. Deze verplichting volgt uit de wet, namelijk art. 5 Les- en cursusgeldwet in samenhang met art. 4 Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000. Om die reden zijn de precontractuele informatieplichten van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing (zie kantonrechter Haarlem 18 oktober 2023, RBNHO:2023:10442).