Substantiëringsplicht

Soms begint een eiser een procedure bij de kantonrechter om onduidelijke redenen en is de vordering niet onderbouwd. Als de rechter aan de inleidende dagvaarding geen touw kan vastknopen, is hij er snel klaar mee: de eiser verliest de zaak. Lees hier verder hoe de rechter de zogenoemde substantiëringsplicht uitlegt.

Een onduidelijke dagvaarding

Het is niet aan de rechter om zelf in de bij de dagvaarding behorende producties op zoek te gaan naar de juridische grondslag en onderbouwing van de vordering, alsook naar de relevante feiten. De feiten of omstandigheden over het geschil dat partijen verdeeld houdt zijn niet gesteld in de dagvaarding. Verder ontbreekt een concreet bewijsaanbod. Daarom wordt de vordering door de Roermondse kantonrechter (30 maart 2022, RBLIM:2022:2545) afgewezen. De dagvaarding is te onduidelijk.

Verder is opvallend dat de eiser meent dat de gedaagde partij geen recht meer heeft om verweer te voeren, omdat zij diverse malen de ontvangst van aangetekende brieven heeft geweigerd. De rechter maakt duidelijk dat dit een onjuist uitgangspunt is. In het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is in de artikelen 125 tot en met 132 het verloop van de procedure opgenomen. In die artikelen is opgenomen welke conclusies genomen kunnen worden en voor gedaagde partij zijn dit de conclusie van antwoord en van dupliek. Dat gedaagde partij de aangetekende brieven heeft geweigerd, maakt dit niet anders. Dit leidt er niet toe dat zij haar recht om verweer te voeren heeft verspeeld.

De rechter legt de substantiëringsplicht nog eens uit: de dagvaarding vermeldt de vordering en de motivering daarvan. Ook het verweer van de gedaagde en het voorhanden zijnde bewijs moet worden benoemd. Het doel van de dagvaarding is immers dat de wederpartij toereikend wordt geïnformeerd over de op handen zijnde procedure. Dit houdt in dat duidelijk moet zijn wie de betrokkenen bij de procedure zijn, waar de procedure wordt gevoerd en wanneer de procedure wordt aangevangen, en wat er wordt gevorderd en waarom. Naast de gedaagde moet ook de rechter voldoende worden geïnformeerd. Het doel van de dagvaarding bepaalt de formele eisen die aan het exploot van dagvaarding worden gesteld. Deze eisen zijn er op gericht dat het hoor en wederhoor voldoende tot zijn recht komt.

Deze casus maakt deel uit van de basiscursus Burgerlijk procesrecht.

Bekijken