Ambtshalve toetsing precontractuele informatieplichten

De ambtshalve toetsing van precontractuele informatieplichten in consumentenzaken blijft de rechtspraak bezig houden. Onlangs heeft de Hoge Raad nog eens uitgelegd hoe het Sanctiemodel moet worden toegepast. 

Ambtshalve toetsing precontractuele informatieplichten

De Hoge Raad (10 juni 2022, HR:2022:861) maakt in een uitspraak, aanvullend op die van 12 november 2021, duidelijk dat de ambtshalve toetsing van precontractuele informatieplichten los staat van de beoordeling van eventuele oneerlijke handelspraktijken in de zin van art. 6:193a BW. Er hoeft geen sprake te zijn van vermogensschade ~ de consument zou de overeenkomst niet voor dezelfde prijs zijn aangegaan als hij de ontbrekende informatie wel zou hebben gehad ~ om schending van de precontractuele informatieplichten te kunnen aannemen.

De consument hoeft zich niet te beroepen op eventuele aanknopingspunten die daarvoor aanleiding zouden kunnen geven. De ambtshalve toetsing moet geabstraheerd worden van de wilsvorming en de eventuele vermogensschade. Het Sanctiemodel dient als richtlijn. De rechter mag (naar boven of beneden) afwijken van de prijsvermindering als sanctie. Het gaat erom dat de prijsvermindering doeltreffend, evenredig en afschrikkend werkt. Dit is ter beoordeling van de rechter die over de feiten oordeelt. De feitenrechter moet dit in zijn uitspraak motiveren.

Overigens, de vraag of bij een koopovereenkomst op afstand die elektronisch wordt gesloten, informatie op voldoende duidelijke en begrijpelijke wijze wordt verstrekt als deze informatie is opgenomen in algemene voorwaarden of op de website, werd niet beantwoord door de Hoge Raad op 12 november 2021. Hierover liep een prejudiciële beslissing bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (zaak C-536/20 inzake Tiketa). Op 24 februari 2022 oordeelt het Europees Hof dat aan de precontractuele informatieplichten voldaan kan worden door gebruik te maken van algemene voorwaarden, mits de consument op actieve wijze zijn goedkeuring verleent (door het daartoe bestemde vakje op de website aan te vinken).

Dit onderwerp is onderdeel van de cursus Ambtshalve toetsing oneerlijke bedingen:

Bekijken