Beslag op lijfrente

Kan er beslag worden gelegd op een lijfrente-spaarrekening van een schuldenaar. De Hoge Raad heeft in 2017 deze vraag beantwoord.

Beslag op lijfrente

Kan een schuldeiser zich verhalen op een lijfrente-spaarrekening? De Hoge Raad (HR:2017:2564) oordeelt op 6 oktober 2017 van niet. Hoewel een faillissement het gehele vermogen van de gefailleerde omvat en art. 479p Rv alsook art. 22a lid 1, aanhef en onder a Fw ruimte biedt om een levensverzekering in de boedel te laten vallen, blijkt uit de totstandkomingsgeschiedenis van het laatstgenoemd artikel dat zij mede ziet op de oudedags- en nabestaandenvoorziening.

Indien een oudedagsvoorziening wordt opgebouwd die voldoet aan de maatstaven voor fiscale facilitering die in de fiscale regelgeving zijn vastgelegd, kan een contractuele beperking van het afkooprecht van die voorziening worden tegengeworpen aan onder meer de schuldeisers en de curator. Zij kunnen zich dan hierop niet verhalen.

Het stelsel van fiscale regels is erop gericht dat binnen bepaalde grenzen en onder bepaalde voorwaarden een adequate oudedagsvoorziening kan worden opgebouwd. Ook indien de premies niet door de verzekeringnemer zelf betaald zijn, maar door een derde, blijft de tweede volzin van art. 7:986 lid 4 BW de verzekeringnemer bescherming bieden, aldus de Hoge Raad.