Beslag leggen op PGB

De rechtbank Amsterdam (24 maart 2021, RBAMS:2021:1373) legt uit waarom het in beginsel onmogelijk is om onder de SVB een derdenbeslag te leggen ten laste van een zorgverlener die uit een PGB betaald wordt.

De rechter bevestigt de opvatting van de SVB dat er geen rechtsverhouding bestaat tussen de SVB en de zorgverlener. Een zorgverlener heeft geen vordering op de SVB tot betaling van de door de zorgverlener verleende zorg aan een zorgbehoevende. Een rechtstreekse verplichting van SVB jegens de zorgverlener volgt niet uit de wettelijke regelingen. De (loon)betalingen van de SVB hebben te gelden als die van het zorgkantoor, althans als die van de budgethouder die een aanspraak heeft op het zorgkantoor.

Indien en voor zover aan de daartoe gestelde voorwaarden is voldaan, betaalt de SVB namens het zorgkantoor uit het PGB van de zorgbehoevende aan de zorgverlener. Het zorgkantoor houdt het toegekende bedrag aan PGB. Het PGB wordt niet op een bankrekening van de SVB gestort.

Hoewel de wetgever aan de SVB een omvangrijke taak heeft toebedeeld voor de noodzakelijke verantwoording van de financiering van de zorgverlening, ontstaat er geen privaatrechtelijke verbintenis tussen de SVB en de zorgverlener. De rechter staat uitvoerig stil bij de diverse wettelijke regelingen met betrekking tot de met een PGB gefinancierde zorgverlening.

Deze case is onderdeel van de cursus Het executoriale derdenbeslag

Bekijken